Dettaglio documento

Data e/o note Scadenza

31-12-2020

Sempre aperta?

NO

Paese

España

Regione

País Vasco

Visualizza testo in Inglese

Titolo madre lingua

Euskadi: Gizarte-Larrialdietarako Laguntzak (GLL)/ Ayudas de Emergencia Social (AES)

Descrizione madre lingua

Prestazio ekonomiko bat da, aldizkakoa ez dena, baliabide gutxi dituztenei eskaintzen zaiena/ Es una prestación económica no periódica dirigida a personas con recursos insuficientes para afrontar gastos específicos

Testo madre lingua

Basque Language:

prestazio ekonomiko bat da, aldizkakoa ez dena, baliabide gutxi dituztenei eskaintzen zaiena, ohiko zein aparteko gastu espezifikoei aurre egiteko, eta, hartara, gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko. Diru-laguntzaren izaera du, hau da, aurrekontu baten arabera ematen den laguntza bat da, eta, horretaz gain, helburu jakin baterako ematen da, hau da, laguntza zertarako eskatu den, horretarako erabili behar da. GLLen tramitazioa udalei dagokie.
GLLen araudian, 2017ko urtarrilera arte, laguntza-lerro bat zegoen ohiko etxebizitza- edo bizitoki-gastuen partidaren barruan, honako hauen guztien fakturak oro har ordaintzen laguntzeko: energia, ura, estolderia, zaborra eta hiri- zein landa-eremuko ondasun higiezinen gaineko zergak. Baina gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatu zuen urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuan, berariaz ezarri da gastu hauetarako laguntza-lerro bat: “Energia-gastuakelektrizitate-gas- edo etxerako beste erregai-horniketa batzuek eraginak”.

Spanish:

Es una prestación económica no periódica dirigida a personas con recursos insuficientes para afrontar gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, con el objeto de prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. Tiene carácter subvencional, es decir, su concesión está condicionada a la existencia de presupuesto; y finalista, ya que debe destinarse a cubrir los conceptos para los que se ha solicitado. La tramitación de las AES corresponde a los ayuntamientos.

 

La normativa de las AES señalaba hasta enero de 2017, dentro de la partida para gastos de la vivienda o alojamiento habitual, una línea de ayudas para satisfacer, en general, las facturas de energía, agua, alcantarillado, basuras, y los impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica. Sin embargo, el Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de ayudas de emergencia social establece, de forma específica, una línea para “gastos de energía, debidos al suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico”.

Allegati, se presenti